Exosome Isolation from Plasma/Sera (ExoSP10-mini)

Exosome Isolation from Plasma/Sera (ExoSP10-mini)

$299.00Price
This kit contains 20x mini- exosome purification columns, plus exosome isolation reagents for 6 ml of plasma or sera.